4 - Pierre Loti İstanbul'da

Pierre Loti'nin Galata Limanına yanaşmış Phrygie gemisinden inişi

Pierre Loti'nin 1913'te İstanbul'a gelişinde halk tarafından karşılanışı

Trablusgarp ve Balkan savaşları sonunda Pierre Loti, 1913 yazında İstan­bul'a geldi. Görkemli bir şekilde karşılandı. Kar­şılamada Padişah adına, yaveri erinden Albay İb­rahim, İstanbul Vilayeti adına Kenan, İttihat ve Terakki Partisi adına Hüseyin Cahit, Dr. Nazım, Tevfik Rüştü, Müdâfaa-i Milliye Cemiyeti adına reis Celalettin Arif, Şair Mehmet Emin, Ebubekir Hâzım ve daha aydın kişilerle dostları ve gazete­ciler tarafından selamlan­dı. Mihmandarlığını ise Kenan Bey yaptı. Karşıla­mada nutuklar söylendi, ikameti için -hâlen Çem­berlitaş civarındaki- bina satın alındı. Bu evin kapısına, bu ikameti simgeleyen mermer bir plaket kondu.

Pierre Loti'yi İstanbul'da karşılayanlar : 1) Pierre Loti, 2) Miralay İbrahim Bey (Padişah Yaveri), 3) Ebubekir Hazım Bey,4) Şair Mehmet Emin (Yurdakul),5) Celaleddin Arif Bey (Hukuk muallimi)